گزینه های بشردوستانه و پناهندگان

مدارک شناسایی و مسافرتی به کانادا

کانادا به دلایلی بشردوستانه و دلسوزانه از شهرت بین المللی به عنوان پیشرو در پذیرش پناهندگان جدید و سایر مهاجران برخوردار است.

بخش قابل توجهی از هدف مهاجرت سالانه کانادا به پذیرش پناهندگان اختصاص یافته است.